Legal

Door gebruik te maken van deze iOS, Android of PWA app, gaat u akkoord met onze privacy, disclaimer en algemen voorwaarden. Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze iOS, Android of PWA app niet gebruiken en dient u het gebruik ervan te beëindigen.


Privacy


Bouwen.app is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bouwen.app
Trasmolenlaan 5
3447 GZ Woerden

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwen.app verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De onder punt 1 tot en met 4 aangehaalde persoonsgegevens hebben wij nodig om je toegang te geven tot webapplicaties en/ of beveiligde gedeeltes van door ons gepubliceerde apps. De onder punt 5 en 6 bedoelde gegevens zijn door jouw zelf in te vullen en/ of te verwijderen.
1) Voornaam
2) Naam
3) E-mailadres
4) Telefoonnummer
5) Bedrijfsinformatie (bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer(s), link naar website)
6) Links naar social mediaprofielen (Facebook, twitter, Instagram en LinkedIn)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwen.app, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwen.app verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1) Je toegang te geven tot onze webapplicatie bouwen.app 
2) Je toegang te geven tot het beveiligde gedeelte van door ons gepubliceerde Apps
3) Het afhandelen van je betaling
4) Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
5) Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
6) Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
7) Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwen.app neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwen.app) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens tot uiterlijk een jaar nadat je hebt aangegeven en/ of vast is komen te staan dat je geen gebruik meer maakt van de door ons geleverde diensten en/ of producten, tenzij er andere wettelijke verplichtingen gelden bijvoorbeeld op basis van belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwen.app verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouwen.app blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwen.app gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwen.app en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwen.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bouwen.app wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwen.app neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwen.app.


Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die de Bouwen.app besteedt aan de samenstelling van de Bouwen.app, is het mogelijk dat de informatie die op de Bouwen.app wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van de Bouwen.app.nl, alsmede in de e-mails die door de Bouwen.app zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of de Bouwen.app.
de Bouwen.app kan er niet voor instaan dat de informatie op de Bouwen.app geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
de Bouwen.app sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Bouwen.app.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Bouwen.app.nl te kunnen raadplegen. de Bouwen.app is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de Bouwen.app of door middel van de Bouwen.app.nl verkregen is. De Bouwen.app garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien de Bouwen.app geen invloed uitoefent op de informatie op de Bouwen.app.nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert de Bouwen.app de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via de Bouwen.app of de Bouwen.app.nl verkregen informatie.

De informatie op de Bouwen.app wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Algemene voorwaarden


1. Definities
1.1. Bouwen.app: dienstverlener, geregisteerd in het handelsregister onder nummer 52646078 en gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Bouwen.app een overeenkomst aangaat voor de levering van Diensten.
1.3. Dienst(en): alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming dan ook die Bouwen.app op basis van een Overeenkomst met de Klant of Eindgebruiker verricht ofdient te verrichten;
1.4. Eindgebruiker: rechtspersoon of natuurlijk persoon die gebruikt maakt van de Applicaties die Bouwen.app levert of beheert.
1.5. Applicatie: softwaretoepassingen geschikt voor gebruik via internet, tablet, smartphone of andere telecommunicatiemiddelen.
1.6. Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde Overeenkomst voor de levering van diensten door Bouwen.app of het gebruik van de Applicaties die Bouwen.app levert of beheert.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen van Bouwen.app voor de levering van Diensten en Applicaties.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van andere Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Bouwen.app en partijen strijdig zijn, de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Bouwen.app prevaleren.
2.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Offertes
3.1. Alle offertes en andere uitingen van Bouwen.app zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Bouwen.app verstrekte gegevens waarop Bouwen.app zijn offerte heeft gebaseerd.
3.3. De in advertenties, folders of andere media opgenomen modellen, afbeeldingen, voorbeelden of omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn voor Bouwen.app niet bindend.

4. Overeenkomst levering Diensten
4.1. Een Overeenkomst voor de levering van Diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende momenten: het moment dat Bouwen.app de Overeenkomst schriftelijk bevestigt aan de Klant, danwel het moment dat Bouwen.app met de uitvoering van de Overeenkomst begint. In het laatste geval geldt de offerte als de Overeenkomst tussen partijen.
4.3. De duur van de Overeenkomst wordt telkens voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt. 
4.4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4.5. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

5. Prijzen en betalingen
5.1. Alle door Bouwen.app genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
5.2. Alle door Bouwen.app kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds euro’s of de in een land geldende valuta. De Klant dient alle betalingen in de opgegeven valuta te voldoen.
5.3. Betaling dient direct te geschieden of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Bouwen.app aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren van de Klant tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
5.4. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.5. Indien Bouwen.app op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant diensten levert buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst, dan vergoedt de Klant deze volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Bouwen.app.

6. Gebruiksrechten
6.1. Na betaling van het verschuldigde, een downloadverzoek of uitnodiging tot bediening verkrijgt een Eindgebruiker het gebruiksrecht voor een Applicatie om deze te bedienen. In geval van niet-tijdige betaling mag Bouwen.app dit gebruiksrecht direct beëindigen.
6.2. Eindgebruikers bepalen welke gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen. De Eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie correct is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
6.3. Bouwen.app is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of verwerkte gegevens. De door een Eindgebruiker foutief aangeleverde informatie kan door Bouwen.app niet als zodanig herkend worden en kan dientengevolge onjuist worden verwerkt/opgeslagen.
6.4. Eindgebruikers zijn gehouden voorschriften en aanwijzingen van Bouwen.app met betrekking tot het gebruik van Applicaties zorgvuldig op te volgen. Indien een zeker handelen van een Eindgebruiker aantoonbaar een goede werking daarvan in gevaar brengt, dan is Bouwen.app gerechtigd deze Eindgebruiker de toegang te ontzeggen of onmogelijk te maken.

7. Aanmelden als Eindgebruiker
7.1. Wanneer een Eindgebruiker zich aanmeldt op een website of Applicatie van Bouwen.app, dan komt tussen Bouwen.app en de Eindgebruiker een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden, tenzij vooraf anders is bepaald.
7.2. Een Gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmeldingsprocedure volledig en juist door de Eindgebruiker is doorlopen.
7.3. De Eindgebruiker is verplicht de bij het aanmelden opgevraagde gegevens naar waarheid en compleet in te vullen. Dit geldt met name voor de naam, adres, het emailadres en eventuele betalingsgegevens.
7.4. Wanneer de opgegeven gegevens na een succesvolle aanmelding veranderen, verplicht de Eindgebruiker zich de gegevens direct te actualiseren en de werking van het opgegeven e-mailadres regelmatig te controleren.

8. Beëindiging
8.1. De Eindgebruiker kan op ieder gewenst moment en zonder toestemming van Bouwen.app de Gebruiksovereenkomst beëindigen door middel van accountverwijdering of de-installatie.
8.2. Wanneer de Eindgebruiker langer dan één jaar niet heeft ingelogd op een Applicatie, dan heeft Bouwen.app het recht om de Overeenkomst zonder opzegging te beëindigen.
8.3. Bouwen.app kan een Applicatie (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Gebruiker(s), zonder dat Eindgebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.

9. Werking
9.1. Bouwen.app staat er niet voor in dat Applicaties die zij levert en/ of beheert foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Dit geldt ook voor Applicaties van derden waar Bouwen.app gebruik van maakt of de koppeling daarmee.
9.2. Bouwen.app zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 9.1 in Applicaties binnen een redelijke termijn te herstellen indien de betreffende gebreken door Eindgebruiker schriftelijk zijn gemeld.
9.3. Bouwen.app kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de betreffende Applicatie in gebruik wordt genomen.
9.4. De eindgebruiker draagt het risico van tijdens of als gevolg van het gebruik van het opgetreden verlies van gegevens, documenten en/ of databestanden
9.5. Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en adequate beschikbaarheid van (tele)communicatiefaciliteiten. 

10. Intellectueel Eigendom
10.1. Bouwen.app maakt voor het leveren van haar Diensten en Applicaties gebruik van eigen informatie en van informatie van derden. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze aangeboden informatie berusten bij Bouwen.app of die betreffende derden.
10.2. Zowel de Klant als Eindgebruiker mag de in zoals in artikel 10.1 bedoelde informatie niet verveelvoudigen, openbaar maken, aanpassen, bewerken of commercieel exploiteren, behalve voor zover dit op grond van de wet is toegestaan of vereist.
10.3. Eindgebruikers verkrijgen uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst slechts een niet-exclusief gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is aan derden.
10.4. De gegevens die Eindgebruikers in de Applicaties van Bouwen.app invoeren, zijn eigendom van Bouwen.app.
10.5. Alle rechten rustende op de Diensten en de Applicaties die Bouwen.app levert en/ of beheert zijn eigendom van Bouwen.app.

11. Geheimhouding en privacy
11.1. Het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens geschiedt elektronisch en overeenkomstig de wettelijke gegevensbescherming.
11.2. Bouwen.app garandeert dat alle ontvangen gegevens waarvan bekend is dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van deze gegevens gebiedt.
11.3. Bouwen.app heeft het recht om Eindgebruikers op basis van persoonlijke voorkeuren te informeren over goederen en diensten van haarzelf en van derden. Dit recht vervalt op het moment dat een Eindgebruiker aangeeft dit niet op prijs te stellen of de Overeenkomst heeft beëindigd middels accountverwijdering.
11.4. Vanwege verdere groei en ontwikkeling, kan het voorkomen dat onderdelen of activa van Bouwen.app worden overgedragen aan een derde. In dat geval worden ook gegevens van de Eindgebruikers overgedragen.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. Bouwen.app is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.2. Zowel Klant als Eindgebruiker vrijwaart Bouwen.app voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Bouwen.app toerekenbaar is.

13. Toepasselijk recht
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bouwen.app partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is daarbij uitgesloten.
13.2. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank MiddenNederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.